گالری

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران

دکتر برفه ای

سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵ - 1

1 سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵

جشن فارغ التحصیلی در سال 1394 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

جشن فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۴ ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

در کنار یکی از افتخارات رادیولوژی ایران و آمریکا پرفسور بنکدار پور

در کنار یکی از افتخارات رادیولوژی ایران و آمریکا پرفسور بنکدار پور

دکتر محمود برفه ای

دکتر محمود برفه ای

دکتر محمود برفه ای

برفه-ای-(3)-(2)-(2)

دکتر محمود برفه ای

دکتر برفه-ای

سمینار سونوگرافی MSK در کرمان

سمینار سونوگرافی MSK در کرمان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران

دکتر برفه ای

جلسه همگرایی با انجمن رادیولوژی کرمان ، سفند ۹۵

جلسه همگرایی با انجمن رادیولوژی کرمان _اسفند ۹۵

سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵ - 2

2 سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵

جشن فارغ التحصیلی در سال 1394 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

جشن فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۴ ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

کنگره رادیولوژی ایران برج میلاد از راست به چپ : دکتر صداقت،پرفسور آزبورن و پروفسور مافی و پروفسور بیژن (هر سه از آمریکا )،دکتر برفه ای ،دکتر افخمی و ....

کنگره رادیولوژی ایران برج میلاد از راست به چپ : دکتر صداقت_ پرفسور آزبورن و پروفسور مافی و پروفسور بیژن (هر سه از آمریکا ) _ دکتر برفه ای _ دکتر افخمی و ....

دکتر محمود برفه ای

دکتر برفه ای

سمینار سونوگرافی MSK در کرمان

سمینار سونوگرافی MSK در کرمان

سمینار سونوگرافی MSK در کرمان

سمینار سونوگرافی MSK در کرمان

دکتر محمود برفه ای

دکتر برفه-ای

کنگره رادیولوژی ایران

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران