گالری

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران

دکتر برفه ای

سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵ - 1

1 سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵

جشن فارغ التحصیلی در سال 1394 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

جشن فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۴ ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

در کنار یکی از افتخارات رادیولوژی ایران و آمریکا پرفسور بنکدار پور

در کنار یکی از افتخارات رادیولوژی ایران و آمریکا پرفسور بنکدار پور

دکتر محمود برفه ای

دکتر محمود برفه ای

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران

دکتر برفه ای

جلسه همگرایی با انجمن رادیولوژی کرمان ، سفند ۹۵

جلسه همگرایی با انجمن رادیولوژی کرمان _اسفند ۹۵

سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵ - 2

2 سخنرانی روز جهانی اشعه هتل استقلال ۱۳۹۵

جشن فارغ التحصیلی در سال 1394 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

جشن فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۴ ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

کنگره رادیولوژی ایران برج میلاد از راست به چپ : دکتر صداقت،پرفسور آزبورن و پروفسور مافی و پروفسور بیژن (هر سه از آمریکا )،دکتر برفه ای ،دکتر افخمی و ....

کنگره رادیولوژی ایران برج میلاد از راست به چپ : دکتر صداقت_ پرفسور آزبورن و پروفسور مافی و پروفسور بیژن (هر سه از آمریکا ) _ دکتر برفه ای _ دکتر افخمی و ....

دکتر محمود برفه ای

دکتر برفه ای