آرشیو برچسب ها : کیست آندومتریوز چیست

بیماری آندومتریوز بافتی آندومتریال و استرومای رحم در خارج از رحم و آندومتر ترشح می شود که به ان آندومتریوز می گویند. بیشترین محلی که این بافت ها وجود دارد در خارج از رحم مخصوصا در لگن رشد می کنند. این محل نزدیک به محل تخمدان ها بوده و آندومتریوز آن را آلوده می کند […]